Lennonopettajan kertausseminaari FI/IRI

Lennonopettajan kertausseminaari on tarkoitettu FI/IRI haltijoille.

Len­non­opet­ta­jan ker­taus­se­mi­naa­rin ta­voit­e on antaa len­non­opet­ta­jan (FI) ja mittarilennonopettajan (IRI) pätevyyden omaa­vil­le kou­lut­ta­jil­le Part-FCL:n edel­lyt­tä­mä ker­taus­kou­lu­tus­ len­non­opet­ta­ja­kel­puu­tuk­sen uu­dis­ta­mi­sek­si kolmivuotisessa syklissään.

Seminaarin aiheet

Vuorovaikutteisen ker­taus­se­mi­naa­rin aiheet vaihtelevat, mutta ovat aina ajankohtaisia ja tarpeellisia. Aiheet voivat olla mm.

 • op­pi­mi­nen ja opet­ta­mi­nen sekä aikuispedagogia,
 • in­hi­mil­li­set te­ki­jät ja CRM
 • airmanship ja hyvä ilmailutapa
 • turvallisuusnäkökohdat ja vaaratilanteiden ehkäisy,
 • uhkien ja virheiden hallinta (TEM)
 • uudet navigointi- ja radiolaitteet mit­ta­ri­len­to­toi­min­ta
 • il­mai­lu­mää­räyk­set ja säädökset
 • lennonopettamisen ja turvallisuusnäkökohtien jakaminen

Kou­lut­ta­ji­na toi­mi­vat alan ammattilaiset mm. kas­va­tus­tie­tei­den, ihmisen fysiologian ja psykologian, len­non­opet­ta­misen, lentoturvallisuuden alalta.

Milloin?

FI tai IRI-kouluttajapätevyyden voimassaolon jatkamiseksi vaaditaan kaksi seuraavista kolmesta vaihtoehdosta (FCL.940.FI/IRI):

 1. lentokokemusta kouluttajan roolissa (FI, TRI, CRI, IRI, MI tai tarkastuslentäjänä) yhteensä 50h kolmen vuoden voimassaolojakson aikana*
 2. lennonopettajan kertausseminaari
 3. pätevyyden arviointi (tarkastuslento) viimeisen vuoden aikana

Seminaarin voi suorittaa missä vaiheessa hyvänsä kouluttajakelpuutuksen voimassaolon aikana.

Vanhentuneen kouluttajapätevyyden voi saattaa voimaan käymällä seuraavat kaksi (FCL.940.FI (c)):
 1. lennonopettajan kertausseminaari
 2. pätevyyden arviointi (tarkastuslento)
*) IR-kouluttajilla näistä 50 tunnista 10h täytyy olla IR-koulutusta voimassaolon viimeisen 12kk aikana.

Ilmoittautuminen